UBURYO IZUNGURA RISHINGIYE KU IRAGE RIKORWA


UBURYO IZUNGURA RISHINGIYE KU IRAGE RIKORWA

 

ItegekoNº 27/2016 ryo ku wa 08/07/2016 rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura riteganya uburyo irage rikorwa. Irage ni igikorwa mbonezamategeko kigirwa n’umwe mu bo kireba, aho umuntu agena amerekezo y’ibintu bye igihe azaba atakiriho, uraga yikuraho ibintu nta kiguzi, uragwa akabyegukana ari uko uraga apfuye. Umuntu wese ashobora gukora irage mbere y’uko apfa, ibintu uwapfuye atatanze mu irage bizungurwa kakurijijwe izungura rishingiye ku itegeko.

 

Irage rikorwa mu buryo bubiri (2), ubw’inyandiko mpamo n’ubw’inyandiko bwite.

 

1.      Irage rikozwe mu buryo bw’inyandiko mpamo

 

Irage rikozwe mu buryo bw’inyandiko mpamo ni irikozwe n’uraga imbere y’Umwanditsi w’Irangamimerere cyangwa Noteri w’aho uraga aba cyangwa atuye. Iryo rage ryandikwa n’uraga, Umwanditsi w’Irangamimerere cyangwa Noteri akabika inyandiko y’umwimerere ndetse akandika mu gitabo cyabugenewe itariki irage ryakoreweho, amazina y’uraga n’aho atuye cyangwa aho aba, inyandiko y’umwimerere n’igitabo cyandikwamo irage bibikwa mu ibanga kwa noteri, akaba ari ntawe ushobora kumenya ibyanditswemo uraga atarapfa kandi bigatangazwa mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu (30) bikamenyeshwa gusa abarebwa n’iryo rage.

 

2.      Irage rikozwe mu buryo bw’inyandiko bwite

 

Ni irage ryanditse ryose n’intoki za nyirubwite ari we uraga, hari abatangabuhamya nibura babiri (2) akarishyiraho itariki, umukono we ndetse rikajyaho imikono y’abo batangabuhamya. Iyo ukora irage atazi kwandika cyangwa nta bushobozi afite bwo kwandika n’ubwo gushyira umukono ku irage, ashobora kwihitiramo umuntu umwandikira kugira ngo iryo rage rigire agaciro. 

 

 

Mu gusoza, …..

 

Twakwibutsa ko umuntu ku giti cye ari we uraga, akaba ari ntawe ushobora kuraga mu mwanya w’undi. Irage rishobora kuvugururwa rigakorwa mu nyandiko z’umurage nyinshi kandi zikubahirizwa icyarimwe mu buryo bwose bushobotse. Iyo hari inyandiko nyinshi zivuguruzanya, hubahirizwa ibikubiye mu irage riherutse gukorwa.

 

Ikindi kandi, irage riratangazwa. Mu gihe kitarenze iminsi mirongo mirongo itatu (30) nyuma y’urupfu rw’uwaraze, umukuru w’umuryango agena umunsi irage rizatangarizwa abazungura b’uwapfuye, uwo munsi hakanashyirwaho abagize inama ishinzwe iby’izungura. Ubifitemo inyungu wese ashobora kwitabira iryo tangazwa.