KWEGERANYA IBIZUNGURWA

KWEGERANYA IBIZUNGURWA

 

Itegeko Nº 27/2016 ryo ku wa 08/07/2016 rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, riteganya uburyo kwegeranya ibizungurwa bikorwa. Kwegeranya ibizungurwa ni ukubarura umutungo wose ugomba kuzungurwa kugira ngo abazungura b’uwapfuye cyangwa abo yahaye indagano babashe kwegukana ibyo bemerewe kuri uwo mutungo.

 

Iyo hari umutungo ugomba kuzungurwa, inama y’umuryango igena abagize inama ishinzwe iby’izungura. Inama ishinzwe iby’izungura igizwe n’uwapfakaye igihe ahamagawe mu izungura; umwana uhagarariye abandi iyo harimo abagejeje ku myaka y’ubukure yasize; uhagariye umuryango w’uwapfuye; abantu babiri (2) b’inshuti z’umuryango b’inyangamugayo, umwe ku ruhande rw’umuryango w’umugabo, undi ku ruhande rw’umugore iyo bashyingiranywe. Inama ishinzwe iby’izungura igenzurwa mu mirimo yayo n’Inama y’Umuryango.

 

Iyo uwapfuye atakoze irage ngo agene umuntu uzegeranya ibizungurwa, uwo murimo ukorwa n’umuntu utoranywa n’inama ishinzwe iby’izungura.

 

Inama ishinzwe iby’izungura ifite inshingano zikurikira:  

 

   Ø  guhitamo umuntu ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa no kumugenzura;

 

   Ø  kwemeza ibyakozwe n’ushinzwe kwegeranya ibizungurwa;

 

Ø  gufata ibyemezo ku mpaka zose zerekeranye n’imirimo y’ushinzwe kwegeranya ibizungurwa.

 

Ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa

 

Iyo irage ritakozwe ngo ribigene ukundi, ushinzwe kwegeranya ibizungurwa atoranywa n’Inama ishinzwe iby’izungura ikamuha inshingano zirimo kugaragaza no kugena uko imyenda izungurwa izishyurwa, ikagena n’igihe ntarengwa agomba kuba yabirangirije. Iyo bishoboka, agomba kuva mu bazungura b’uwapfuye.

Ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa iyo arangije inshingano ze akorera raporo Inama ishinzwe iby’izungura kugira ngo yemeze ibyakozwe.

 

Mu gusoza,…

Mu kwishyura imyenda ikurwa ku mutungo uzungurwa, ushinzwe kwegeranya ibizungurwa agomba gukurikiza urutonde rukurikira: ibyatanzwe mu ishyingurwa ry’uwapfuye; ibyatanzwe mu icunga, iyegeranya n’ikigereranyo cy’ibizakoreshwa mu igabana ry’umutungo uzungurwa; imyenda yose uwapfuye asize igejeje igihe cyo kwishyurwa n’indagano yatanzwe n’uwapfuye.