IMPAMVU ZITUMA ISHYINGIRWA RITA AGACIRO

IMPAMVU ZITUMA ISHYINGIRWA RITA AGACIRO

Itegeko Nº 32/2016 ryo ku wa 28/08/2016 rigenga abantu n’umuryango riteganya impamvu zituma ishyingirwa rita agaciro. Ishyingirwa rishobora guta agaciro mu buryo busubirwaho cyangwa mu buryo budasubirwaho.

 

Nkuko biteganywa n’itegeko impamvu zituma ishyingirwa rita agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho ni izi zikurikira:

  •          Ukwemera gufite inenge k’umwe mu bashyingiranywe;
  •          Ishyingirwa ritabereye mu ruhame;
  •          Ishyingirwa ryakozwe n’umwanditsi w’irangamimerere utabifitiye ububasha cyangwa undi muntu wese wihaye imirimo itari iye;
  •          Indi mpamvu yaturuka ku kutubahiriza ibisabwa byerekeye imigendekere y’ishyingiranwa.

Ukwemera kuba gufite inenge iyo umwe mu bashyingiranywe yemeye gushyingirwa kubera kwibeshya ku muntu, yabeshywe cyangwa yabyemeye ku ngufu.

 

Indi mpamvu ituma ishyingirwa rita agaciro mu buryo budasubirwaho ni iyo:

  •          Umwe mu bashyingiranywe atarageza ku myaka makumyabiri n’umwe (21);
  •          Iishyingirwa ry’abafitanye isano ishingiye ku buvandimwe cyangwa ishingiye ku ishyingirana ku rwego rubujijwe;
  •          Gushyingiranwa bwa kabiri, ishyingirwa rya mbere ritaraseswa;
  •          Ishyingirwa ryakozwe umwe mu bashyingiranywe atabyemeye.

 

Ingaruka zo gutesha agaciro ishyingirwa ku buryo bushobora gusubirwahon’uburyo budasubirwaho

Ishyingirwa rishobora guteshwa agaciro ku buryo bushobora gusubirwaho ntirishobora guta agaciro iyo abashyingiranywe babanye amezi atandatu (6) akurikirana uhereye igihe impamvu ituma rita agaciro yamenyekaniye naho ishyingirwa riteshejwe agaciro ku buryo budasubirwaho rifatwa nk’aho ritigeze ribaho uhereye ku munsi isezerano ryo gushyingirwa ryakoreweho. ariko ishyingirwa ritaye agaciro rigenera abana uburenganzira burikomokaho kabone n’iyo abashyingiranywe bombi baba barabigiranye uburyarya. Uko gutesha agaciro ishyingirwa ntirikuraho uburenganzira n’inshingano z’ababyeyi ku bana.

Gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho bisabwa n’umwe mu bashyingiranywe cyangwa undi wese ubifitemo inyungu mu rukiko rubifitiye ububasha, icyakora, gutesha agaciro ishyingirwa kubera ko umwe mu bashyingiranywe atabyemeye ntibishobora kuregerwa iyo abashyingiranywe babanye amezi cumi n’abiri (12) akurikirana

Ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo bushobora gusubirwaho gitangwa n’abashyingiranywe, ababyeyi cyangwa uhagarariye inama y’umuryango naho ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho gitangwa na buri wese ubifitemo inyungu.

Mu gusoza ,….

Guta agaciro k’ishyingirwa gutegekwa n’urubanza, uko gutesha agaciro bishobora kuba mu buryo bushobora gusubirwaho cyangwa mu buryo budasubirwaho.

Impamvu zituma habaho guta agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho zisesengurwa n’umucamanza mu bwisanzure bwe ariko impamvu zituma habaho guta agaciro mu buryo budasubirwaho ziteganywa n’itegeko urukiko ntirwemerewe kuzisesengura.