IZUNGURA RIDAFITE NYIRARYO RIKORWA RITE?


 

 

 

IZUNGURA RIDAFITE NYIRARYO RIKORWA RITE?

 

Itegeko Nº 27/2016 ryo ku wa 08/07/2016 rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura riteganya uburyo izungura ridafite nyiraryo rikorwa.

 

Izungura ryitwa ko ridafite nyiraryo, iyo nta muzungura cyangwa abazungura banze uburenganzira bwabo bwo kuzungura.

 

Iyo izungura ridafite nyiraryo umutungo uzungurwa wegurirwa Leta kugira ngo irangize inshingano z’uwapfuye hakurikijwe agaciro k’ibintu yakiriye.

 

Uburyo izungura ridafite nyiraryo rikorwa

 

Izungura ridafite nyiraryo rikorwa mu buryo bukurikira:

v  urukiko rubifitiye ububasha cyangwa Komite y’Abunzi byerekana ko izungura ridafite nyiraryo, bibisabwe n’Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Umurenge w’aho izungura rigomba kubera cyangwa w’aho umutungo uzungurwa uri;

 

 v  mu gihe kitarenze ukwezi kumwe (1), urukiko cyangwa Komite y’Abunzi byaregewe bigomba gufata icyemezo kigaragaza by’agateganyo ko izungura ridafite nyiraryo. Muri icyo gihe umutungo ucungwa hakurikijwe ibiteganywa n’itegeko ryerekeye imicungire y’imitungo yasizwe na beneyo;

 

 v  icyo cyemezo kimanikwa ku biro by’Umurenge w’aho izungura rigomba kubera cyangwa w’aho umutungo uzungurwa uri;

 

 v  nyuma y’imyaka itatu (3), ku mutungo wimukanwa n’imyaka itanu (5) ku mutungo utimukanwa uhereye igihe byemejwe ko umutungo ucunzwe by’agateganyo, urukiko cyangwa Komite y’Abunzi bibisabwe n’urwego rushinzwe gucunga imitungo yasizwe na beneyo rubifitiye ububasha ruteganywa mu itegeko ryerekeye imicungire y’imitungo yasizwe na bene yo bitangaza ku buryo budasubirwaho ko izungura ridafite nyiraryo maze umutungo uzungurwa ugahita wegurirwa Leta. Nyamara iyo ibihe by’ubuzime biteganyijwe n’itegeko rigena ubusaze bitararangira, umuzungura ubonetse ashobora gusaba ko asubizwa ibintu byari byareguriwe Leta;

 

 v  Umuzungura wigaragaje mbere y’uko ibihe byavuzwe haruguru birangira azungura umutungo w’uwapfuye uko awusanze, hagakurwamo ibyakoreshejwe.

 

Mu gusoza, …..

 

Twibutse ko izungura ryitwa ko ridafite nyiraryo, iyo nta muzungura cyangwa abazungura banze uburenganzira bwabo bwo kuzungura; muri icyo gihe umutungo uzungurwa ukaba wegurirwa Leta. Icyakora, iyo hagize umuzungura uboneka mbere y’uko ubuzime buteganywa n’itegeko burangira; azungura umutungo w’uwapfuye uko awusanze, hagakurwamo ibyakoreshejwe.

Ø